Team:

Liu Meijun, Li Aidong, Xu Jiandan, He Fan, Mei Yixuan, Lv Chenyu, Ni Dandan, Rong Dian, Liu Xiaoqiao, Zhou Yanling, Zeng Ying, Liu Jingyi, He Yixiu, 

Zhou Shangyun, Dang Zhen, Luo Jiawei, Lu Heyu, Yuan Bochao, Gong Yang, Jean, Liu Rongling, Qing Pingyong, Yu Zongyou, Wang Bingtian